101015 Leb Valley Tourn Sat Gm1_3v0 - photosmickey