06-17-18 Boro v Dark Blue Stamford VA Game-3 5v0 - photosmickey