04-30-18 Boro v Sinking Springs-Red 4v0 - photosmickey