06-10-18 DU v Dark Blue Harford Game-3 3v1 - photosmickey