05-06-18 DU v Black Strausburg Game 4 - 0v6 - photosmickey