05-29-16 DU v Pipeline 2v0 Heavy Rain - photosmickey