10-01-19 Ship v Waynesboro Ladies 3v1 - photosmickey