10-01-19 Ship v Waynesboro JV 0v0 1st Half Only - photosmickey