11-05-19 Powder Puff Blue v Green 12v8 - photosmickey