12-21-16 Ship v Big Spring Var 59v35 - photosmickey