03-07-18 Etown at Manchester City v Basel 1v2 - photosmickey