10-27-18 Etown v Catholic 2v3 Seniors at End - photosmickey