09-15-18 Etown at Stevenson 2v2 Dbl OT - photosmickey