11-06-19 Etown v Scranton Playoff Goal 3 making it 3v3 - photosmickey